İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

KVKK

 

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi (bundan böyle İZTO Vakfı İktisadi İşletmesi olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereği mesleki yeterlilik sınavına başvuru yapan “başvuru sahipleri”, başvurusu kabul edilen ve sınava alınan “adaylar” ve belge almaya hak kazanan “belgelendirilmiş kişiler’in verilerini kaydetmekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle belirli bir süre saklamakta ve/veya güncellemekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) vb. kurumlarla paylaşmakta, bu verilerin saklanması ve muhafazası için gerekli önlemleri almaktadır.

1.İZTO Vakfı İktisadi İşletmesi’nin Talep Ettiği Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Gerekçeleri

• İZTO Vakfı İktisadi İşletmesi, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği mesleki yeterlilik sınavları kapsamında başvuru, sınav, belge düzenleme, gözetim ve belge yenileme süreçleri için başvuru sahiplerinin verilerini almaktadır.

• İZTO Vakfı İktisadi İşletmesi sınava başvuru yapacak kişilerden;

➢ Nüfus cüzdanı bilgileri (ad, soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi)

➢ İletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi)

➢ Çalışma bilgileri (çalışma durumu, çalıştığı işyerinin adresi, tecrübe)

➢ Eğitim durumu bilgisi

➢ Sınav esnasında uzman desteği gerektirecek herhangi bir sağlık durumu ve/veya fiziksel engel bilgisi

➢ IBAN bilgisi (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği ücret iadelerinin adaya yapılabilmesi amacıyla) talep etmektedir.

• İZTO Vakfı İktisadi İşletmesi, 5544 sayılı mevzuat ve ikincil düzenlemeler gereği sınavlar esnasında adayların sınav performanslarını kamera kaydına almakta ve 1 yıl süreyle saklamaktadır.

Kişisel veriler, sair tüm yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra İktisadi İşletmemiz hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu konuda talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi ile ilişkili olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarıldığı/Paylaşıldığı Kişi/Kurumlar

Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kurum ve kuruluşlara ve yine mevzuata uygun şekilde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde diğer üçüncü kişilere de İktisadi İşletmemizce aktarılabilecektir.

Bu kapsamda;

– Adayların bilgileri, mesleki yeterlilik sınavlarının açılabilmesi ve mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenebilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilmektedir.

– Tek Nokta başvurusunda bulunan kurum ve kuruluşlara, başvuru kapsamında olan adayların sınav sonuçları aktarılmaktadır.

– Kanunen tabi olunan denetimler (mali-idari denetimler, vergi denetimleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu denetimleri) sebebiyle, söz konusu kurum/kuruluşlara talep ettikleri bilgi ve belgeler sunulmaktadır.

– Adayların sınav işlemleri yazılım sistemi üzerinden takip edildiği için, adayların bilgileri yazılım firması ile paylaşılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi / Saklanması

İktisadi İşletmemize başvuruda bulunan adayların kişisel verileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı ve TS EN ISO 17024: 2012 Personel Belgelendirme Standardı gereğince ıslak imzalı fiziksel evrak olarak tutulmakta, bununla birlikte bilgisayar ortamında muhasebe programı, İZTO Vakfı İktisadi İşletmesi sunucularında, sınav yazılımı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu portalında saklanmaktadır.

Bu doğrultuda;

– Kişisel veriler , Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı gereği 10 yıl boyunca saklanmakta olup, süre sonunda imha edilmektedir.

– Sınavlar boyunca kaydedilen kamera kayıtları, 1 yıl boyunca saklanmakta olup, süre sonunda imha edilmektedir.

HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesindeki düzenlemeye göre, başvuru sahipleri, aday ve belgeli adayların sahip olduğu haklar aşağıdaki belirtilmektedir.

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına ragmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi İZTO Vakfı İktisadi İşletmesi’ne meslekiyeterlilikbelgesi@iztovakfi.org e-posta adresinden ve/veya +90 232 484 04 12-13 no’lu telefonlardan ve/veya ilgili Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Talepte bulunmanız halinde tarafınıza 30 gün içinde bilgilendirme yapılacaktır. Talebinizin kurumumuza ek maliyet doğurması Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.