İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

Belge Marka Logo Kullanım Kuralları

Description: Description: C:\Users\ieu\Desktop\logo.jpg

Belge Marka ve Logo

Kullanımı Prosedürü

Belge no

P13[1]

Yayın

13.01.2016

Rev. No

07

Rev. Tarih

30.09.2022

 

 1. AMAÇ

Bu prosedür, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi sınav ve belgelendirme faaliyetlerine ilişkin belge, marka ve logo kullanım şartlarını tanımlamaktır.

 

 1. UYGULAMA ALANI

Tüm organizasyon ve İktisadi İşletme tarafından belgelendirilmiş kişiler.

 

 1. KAPSAM

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda verilen Mesleki Yeterlilik Belgelerini kapsamaktadır.

 

 1. YETKİ ve SORUMLULUK

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu yetkilidir. İktisadi İşletme tarafından belgelendirilmiş kişiler bu prosedürde belirtilmiş kurallara uymakla yükümlüdür.

 

 1. UYGULAMA

İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi, başarılı adaylara verilen mesleki yeterlilik belgelerinin, mesleki yeterlilik sistemi ve ilgili kurumların saygınlığını korumak, tüketicinin yanlış yönlendirilmesini önlemek için ‘Belge, Marka ve Logo Kullanım’ kuralları oluşturmuştur. Belge, Marka ve Logo Kullanımı Prosedürü İktisadi İşletme web sayfasında kamuya açık olarak yayınlanmaktadır.

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere İktisadi İşletmeye başvuruda bulunan kişiler, başvuru aşamasında P02.S02 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi’ni imzalayarak, belge, marka ve logo kullanım şartlarını ve uymadığı takdirde İktisadi İşletme tarafından yapılacak yaptırımları peşinen kabul eder.

P02.S02 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi’ni imzalamayan kişilerin başvuruları işleme alınmaz.

  1. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM KURALLARI

Belge, Marka ve Logo Kullanım Kuralları aşağıdaki gibidir.

 • İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından belgelendirilen kişiler, belgenin geçerli olduğu süre boyunca web sayfasında yayınlanan Belge Marka Logo Kullanımı Kurallarına uymakla yükümlüdür.
 • Belgelendirilen kişi belgeyi bir başkasına devredemez.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesinin üçüncü şahıslarca kullanımında ortaya çıkacak sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
 • Belge sadece üzerinde belirtilen kapsam için geçerlidir.
 • Belgenin askıya alınması, iptal edilmesi veya süresinin dolması durumlarında belgelendirilmiş kişi belge kullanımını durdurmak zorundadır.
 • Belge Marka Logo kullanım kurallarına aykırı davranan belgelendirilmiş kişiler hakkında belgenin askıya alınması ve ya iptal edilmesi yaptırımı uygulanır.
 • Belge ve üzerinde bulunan logolar üzerinde renk ve biçim değişikliği yapılamaz.
 • Belge, marka ve logonun tanıtım malzemelerinde yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır.
 • Belge sahibi ve çalıştıkları kuruluşlar, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi’nin prosedürlerine, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
 • Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılamaz.
 • Logo/marka, belge sahibinin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında, sadece söz konusu Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin görseli kullanıldığında, kullanılabilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi görselinin bütünlüğü bozmadan tam hali konulması şarttır, aksi durumlar kabul edilmez ve işlem yapılır.
 • İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi logosu, başka bir logonun bir parçası veya tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.
 • İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadı İşletmesi logo/markasına ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi web sitesinden temin edilmelidir.
 • Logo/markaların ve belgenin sözleşme şartlarına uygun olmayan, izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi bunu uygunsuzluk olarak kabul edip belge sahibine yazılı olarak bildirir ve düzeltici faaliyet talebinde bulunur. Belge sahibinin gerekli düzenleyici faaliyeti yerine getirmemesi durumunda belge askıya alınır ve ya iptal edilir.

 

  1. HAKSIZ KULLANIM TESPİTİNDE ATILACAK ADIMLAR

İktisadi İşletme tarafından verilen belgelerin, belge sahibi tarafından yanıltıcı ve haksız kullanıldığı tespit edildiğinde söz konusu belge askıya alınır ve belge sahibi yazılı olarak bilgilendirilir.

Belgelendirilen kişinin verilen düzede düzeltici faaliyeti gerçekleştirmesi durumunda belge tekrar aktif duruma getirilir ve belgelendirilen kişi bilgilendirilir.

Belge sahibi İktisadi İşletme tarafından talep edilen düzeltici faaliyeti belirlenen süre içinde yerine getirmezse söz konusu belge iptal edilir ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilir.

Majör uygunsuzlukların (sahtekârlık, belgenin kiralanması gibi) tespit edilmesi durumunda Üst Yönetim ile İtiraz ve Şikâyet Komitesi’nde görev alan hukuk danışmanı durumu inceler ve belgenin fes edilmesi veya kanuni işlem başlatılması üzere karar alınır.

 

 1. EKLER
 • P02.S02 İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi’ni
 • BR Personel Belgelendirme Başvuru Rehberi
 • P02 Belgelendirme Prosedürü
 • P07.REV01 İtiraz & Şikâyet Prosedürü

 

 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR
 • DKD01 TS EN ISO/IEC 17024:2012 Standardı
 • DKD23 Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
 • DKD05 TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
 • DKD31 Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
 

[1] Sayfa sonuna doküman numarası ve revizyon numarası eklenmiştir. Tüm dokümandan bulunan doküman numaralarından “PB” ve “PB01” çıkarılmıştır.

 

 

İLGİLİ EKLER

BELGE MARKA LOGO KULLANIM SÖZLEŞMESİ