İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı

KVKK

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI VE İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI VE İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

KVKK uyarınca veri işleyen ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI VE İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ olarak; işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya tarafımızla paylaşılmış olan kişisel veriler, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup kişisel verilerin güvenliği için en yüksek düzeyde özen gösterilmektedir.

Veri Sorumlusu

UNVANI: İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI VE İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ADRES: ” Atatürk Caddesi No: 190 Kat: 6 Alsancak 35220 İzmir Türkiye”

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI VE İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ “VAKIF” olarak anılacaktır.)

VAKIF KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Vakıf, Vakıf’ın bağlı birimleri, her türlü kayıt ve başvuru formları, internet siteleri ve e-postalar, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, toplanan formlar ve tutanaklar, tanıtım birimi çalışanları, çağrı merkezi, tanıtım uygulamaları, sağlık raporları, HES (Hayat Eve Sığar) kodları, Voc-test gibi sistemler, sözleşmeler, başvurular, teklifler, ses ve görüntü kayıtları, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarlarda kullanılan çerezler (cookies) ve benzeri kanallarla, çalışanlar, işbirliği yapılan ve aynı zamanda hizmet aldığı firmalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ve benzeri vasıtalarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Vakıf ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Vakfın iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Vakıf tarafından toplanan kişisel verileriniz;

Vakıf-müşteri/Vakıf-üye/Vakıf-aday ilişkilerinin yürütülebilmesi, iletişim bilgilerinin güncellenebilmesi, kişilerin gerçekleştirdiği başvuru ve kayıtlarının sistemde açılabilmesi ve takibi, eğitim hizmeti, belgelendirme hizmeti, burs ve iş olanaklarının bildirilebilmesi ve değerlendirilebilmesi, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, tüm hizmetlerin verilebilmesi, başvuru ve sonraki işlemlerin yürütülebilmesi,

Faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,

İlgili birimlerin gerekli kişilerle iletişime geçebilmesini,

Duyuru yapılabilmesi ve genel olarak memnuniyetin sağlanabilmesi, müşteri/aday ilişkilerinin yürütülebilmesi, ilgililerin beğeni, alışkanlık ve taleplerine göre ihtiyaçlarının belirlenebilmesi,

Vakfın ve ilgililerin güvenliğinin sağlanabilmesi, kamu sağlığının korunması,

Kurumsal stratejilerin belirlenebilmesi, hizmetlerin mevzuata, sözleşmelere ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi,

Tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ihtiyaçların analiz edilebilmesi, elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi,

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,

Vakıf ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Vakfın ve/veya Vakfa bağlı merkez ve birimlerinin faaliyet  ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

Vakfın kalite yönetim sistemi politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, tanıtım, ticari ve idari faaliyetlerin yürütülmesi,

Vakıf işlerinin yürütüldüğü veya Vakfa bağlı / ilişkisi ve veya organic bağı bulunan merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,

Hukuki, mali ve idari uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki ve idari  işlerin yerine getirilmesi,

Vakfın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla ; çalışanlarına, Vakıf yetkililerine ve birimlerine, üçüncü kişilere, Vakıf olarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil yurt içi ve/veya yurtdışı tüm kurum ve kuruluşlara, Vakıf bünyesindeki birimlerde ve/veya vakıf dışındaki kuruluşlarda staj/uygulama faaliyetleri kapsamında öğrenci hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla işbirliği yapılan her türlü kurum, kuruluş ve/veya işletmelere,

Vakfın araştırma çalışmaları ile sosyal, kültürel ve diğer faaliyetlerine ilişkin araştırmaları destekleme

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

Vakfımız ve Vakfımıza bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak faaliyet ve hizmetlerimizi geliştirmek, faaliyet ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

Faaliyet ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Vakıf ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

Toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler

4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar, bağlı ortaklıkları ve/veya doğrudan ya da dolaylı iştirakleri, Vakfın faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kişi ve kuruluşlar, vakfın birimleri, Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar, odalar, Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz, Denetçiler, Danışmanlar, Yurt içi/yurt dışı kuruluş, ile her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan üçüncü kişilerdir.

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Vakfımız ve Vakfımıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, Vakıf uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda Vakfımız talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Vakfımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Vakfımıza iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede Vakfımıza KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi KVK başvuru formu‘nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Atatürk Caddesi No: 190 Kat: 6 Alsancak 35220 İzmir – Türkiye”adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu izmirticaretodasiegitimvesaglikvakfiikt@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

EKLER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU